นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

>> เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563) 

»  ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานการคลัง  การเงิน  การบัญชี  และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน่วยตรวจสอบ  สถ.)  

>> เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)     (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ณ.วันที่ 30 กันยายน 2563    (ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9    (ลงวันที่ 29 กันยายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8    (ลงวันที่ 3 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)     (ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7    (ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)     (ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6    (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5     (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

>> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563     (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4     (ลงวันที่ 20 พฤภาคม 2563)

>> เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ 1,9 - บ้านเหล่าฝ้าย (ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)

>> เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านบากเรือ หมู่ 1,9  (ลงวันที่ 28 เมษายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)     (ลงวันที่ 22 เมษายน 2563) 

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 17 เมษายน 2563)

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 8 เมษายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3     (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)      (ลงวันที่ 2 เมษายน2563)

>> เรื่อง เงินอุดหนุนวงเงินเกินห้าแสนแบบสรุปราคากลาง จำนวน 4 โครงการ      (ลงวันที่ 1 - 29 เมษายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะฺรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

>> เรื่อง ระงับสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงดเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)     (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 21 มกราคม 2563)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 3 มกราคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ลงวันที่ 27 กันยายน 2562)