ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

>> เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9    (ลงวันที่ 29 กันยายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8    (ลงวันที่ 3 กันยายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7    (ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 3)     (ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6    (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5     (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

>> เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563     (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563) 

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4     (ลงวันที่ 20 พฤภาคม 2563)

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 17 เมษายน 2563)

>> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 8 เมษายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3     (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 2)      (ลงวันที่ 2 เมษายน2563)

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะฺรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

>> เรื่อง ระงับสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 21 มกราคม 2563)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (ลงวันที่ 3 มกราคม 2563)