นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

           ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(o19)

 

             »   รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        

              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

 

        »   รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบคคล      

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

 

          »   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)  

 

       »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

 

       »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

          ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ( 1ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)

 

       »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

          ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ( 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)