นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

บุคลากรส่วนสำนักปลัด

 

 

 

 

นางสาวพรนิภา  หลอดคำ
นักทรัพยากรบุคคล

นายสุระสิทธิ์  พลอยงาม
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

นายณฐพัชร กองสนธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนคร  เคนกัญญา
นักจัดการงานทั่วไป

สิบเอกวีระศักดิ์  ไชยปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
 

นายเอกพล  กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นายกรีฑาพล  อ่อนสนิท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 

 นายอมร  สมชื่อ
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 นางสาวสมนึก  อั่งซุน
พนักงานจ้างทั่วไป

 

 นายกิตติกร  สมชอบ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 นายเดชาวัตร  ศิริสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  

 

 นางสาววิภาดา  ยอดแคร่ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นายพีระพล  ยืนบุรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นายมีชัย  เอกบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นายอังคาร  อยู่คง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายปานเทพ  พุฒตาลดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  

                 นายนันธวัฒน์  ยืนบุรี
               พนักงานจ้างเหมาบริการ    

               

          นายฐิติวัฒน์  เลิศชัยโฆษิตกุล
              พนักงานจ้างเหมาบริการ

                


 นางสาวพรสวรรค์  ยอดเอื้อ
   พนักงานจ้างเหมาบริการ