ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

>> เรื่อง ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

>> เรื่อง การรณรงค์มาตราการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการเวรยามดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

>> เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)

>> เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563)