ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)     (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564     (ลงวันที่ 5 มกราคม 2564)

>> เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563     (ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

>> เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563     (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 

>> เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564     (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) 

>> เรื่อง งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2563     (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

>> เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง การรณรงค์มาตราการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2564     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีการศึกษา 2563     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2563     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการเวรยามดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

>> เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)

>> เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563)