นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

>> เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564)

>> เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564) 

>> เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)

>> เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)     (ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

>> เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564)

>> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564     (ลงวันที่ 22 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564)     (ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564)

>> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564     (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)     (ลงวันที่ 15 กันยายน 2564)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5     (ลงวันที่ 8 กันยายน 2564)

>> เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (lntegrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564)

 >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4     (ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564) 

 >> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564     (ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

 >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)     (ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564) 

 >> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     (ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564)

 >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3     (ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

 >> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564)

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564     (ลงวันที่ 30 เมษายน 2564) 

>> เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ งานเอกสาร กองช่าง อบต.บากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 27 เมษายน 2564)

>>  เรื่อง  ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการของ อบต.บากเรือ 

>>  เรื่อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2564 

      - ข้อ  9  ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน (ข้อ 26-28) 

      - ข้อ 11 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง  (38-42)

      - มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดโสธร เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2564 ลว. 31 มี.ค. 64       

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน   มีนาคม พ.ศ. 2564)     (ลงวันที่ 21 เมษายน 2564)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2564     (ลงวันที่ 5 เมษายน 2564)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2     (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     (ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564)

>> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564     (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาสาธารณะ     (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     (ลงวันที่  22 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)     (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 7 มกราคม 2564)

>> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564     (ลงวันที่ 5 มกราคม 2564)

>> เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563     (ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

>> เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563     (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562     (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) 

>> เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564     (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563) 

>> เรื่อง งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2563     (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

>> เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

>> เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง การรณรงค์มาตราการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2564     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ)  (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีการศึกษา 2563     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2563     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)     (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      (ลงวันที่ 30 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

>> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการเวรยามดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

>> เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)

>> เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564     (ลงวันที่ 15 กันยายน 2563

>> เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     (ลงวันที่ 15 กันยายน 2563)

>> เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     (ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563)