นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

   
>> ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   
>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
>> รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567
>> การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567
>> ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567
>> บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 
>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566
>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 
>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 
>> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
>> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
>> ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2