>>แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

     » แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

    » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (ฉบับแรก)

    » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2562

    » ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2563

>>แผนอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)   

    »  มติ ก.อบต.จังหวัดยโสธร (เห็นชอบ) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 ลว. 23 ก.ย. 63

    »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3 ปี  (พ.ศ. 2564-2566) 

    »  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับแรก 

           ⇒ ข้อ 9  ภาระค่าใช้จ่าเกี่ยวกับเงินเดือนฯ (หน้า 26-28)   

           ⇒ ข้อ 11 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งฯ  (หน้า 37-41)