โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือร่วมจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covi-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ.อาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร