กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

    นางพราวพร  กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ ร่วมพิธีปฏอญาณตน พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ