โครงการยกย่องชูเกียรติบุลคลที่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดพิธีมอบรัใบประกาศษียบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 ราย