พิธีมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ" 12 สิงหามหาราชินี

    โครงการ " มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2563" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเทิดทูนพระองค์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างบ้านให้กับราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาศ ในจังหวัดยโสธร ให้มีที่อยู่อาศัยคงทนถาวร ซึ่งเล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ได้ขอให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกครอบครัวราษฎรที่ขาดแคลนยากจน อำเภอละ1ครอบครัว และได้ดำเเนินการก่อสร้างบ้านตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อย เหล่ากาชาดจึงได้มีกำหนดมอบบ้านตามโครงการฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ.บ้านดอนผึ้ง บ้านนายกัณหา ศรีคำ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 4 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร