"โครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563"

    ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำแผนโครงการอบรม การคัดแยกขยะณต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ของสภาตำบลมาตรา 22 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่การจัดให้มีการรักษาทางระบายนำ้ และรักษาความสะอาดของถนน ทางนำ้ ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล ดังนั้นเพื่อให้การคัดแยกขยะมูลฝอย ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปี 2563 ขึ้น ณ.ศาลากลางบ้าน บ้านปอแดงหมู่ที่ 2,10 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร