"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในชุมชนให้มีการพัฒนาอาชีพ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้สามารถนำไปจำหน่ายในท้องถิ่นได้ต่อไป