โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และสนับสนุนให้ประชาชนดูแลและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ