โครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยที่ไม่ทราบว่าปุ๋ยเคมีนั้นเป็นสาเหตุหนึ้งที่ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสียไป เนื่องจากดินขาดอินทรียวัตถุและจากการสำรวจวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละปีพบว่ามีปริมาณมากและ และสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดโครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.บ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ขึ้นเพื่อยุติการเผาตอซัง เป็นการเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยตรง ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไปจากดิน โดยการไถ่กลบตอซังข้าว ทดแทนกรเผาและการย่อยหน้าดินก่อนการเพาะปลูก