วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 อีกทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลบากเรือ