กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือทั้ง 2 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ในเขตตำบลบากเรือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งไล่แมลงที่เป็นพาหะนำโรค