นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

   

› พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่

   25 พฤศจิกายน  2545 (ฉบับแรก) 

หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง

  1. หลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล

» มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม)  ตำแหน่ง นักสาธารณสุข (สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว86 ลว.9 ต.ค.66
» แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพ่ิมเติม)   สำนักงาน ก.ท. ก.จ. และก.อบต.  ที่ มท 0809.3/2064  ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2566
» ประกาศ เรื่อง  มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลื่อก การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
» ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
» การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ (สำนักงาน กจ. ก.ท.และก.อบต.  14 ธันวาคม 2563)
»

 2. หลักเกณฑ์พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในสถานศึกษา

»
»
»
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธ เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565  ลว.12 พฤษภาคม 2565
» จ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน ( สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.4/ว14 ลว. 16 มีนาคม 2565)
» หนังสือซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (สนง.ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย  ที่ ยส 0023.13/ว1082 ลว. 9พ.ย.63)
» หนังสือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.  เทศบาล  อบต. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (สนง.ท้องถิ่นมหาชนะชัย  ที่ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.13/ว1070 ลว.6 พ.ย. 63)
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรืื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการฯ ประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่ง ครู อบต. พ.ศ. 2564
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564
» ซักซ้อมแนวทางทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครูของ อปท. 
» ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
» คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน "ครู" เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ      พ.ศ. 2561
» แนวทางประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ตำแหน่ง ครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561