นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

 

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด     (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)     (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆกิจการประปา     (ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน     (ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง     (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง     (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน บน 5280 ยส     (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป     (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนยูเอสที รสจืดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย 2563     (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับปรัถมและปฐมวัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563     (ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฎิบัติการฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563    (ลงวันที่ 28 กันยายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บากเรือ    (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นปีนป่ายสไปเดอร์แมนตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บากเรือ    (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก สังกัด อบต.บากเรือ    (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.ดอนผึ้ง หมู่ 4,8 และ ศพด.ปอแดง หมู่ 2,10    (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามปีนป่ายตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บากเรือ    (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9     (ลงวันที่ 25 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช     (ลงวันที่ 24 กันยายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายชำนาญ ไไปเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข ๒๗๕๓    (ลงวันที่ 23 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุอื่นๆงานกิจการประปา    (ลงวันที่ 23 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขยายระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสื่อสารภายในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ    (ลงวันที่ 23 กันยายน 2563)

 >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)    (ลงวันที่ 23 กันยายน 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.บากเรือ หลังใหม่    (ลงวันที่ 23 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ที่ บริเวณสี่แยกใกล้บ้านนายจินดา กุบแก้ว    (ลงวันที่ 21 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านดงยาง หมู่ ๕,๑๑ อบต.บากเรือ    (ลงวันที่ 21 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๔     (ลงวันที่ 21 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563    (ลงวันที่ 21 กันยายน 2563) 

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED สี ขาวดำ กองคลัง    (ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง    (ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กองคลัง    (ลงวันที่ 16 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมณ 2563    (ลงวันที่ 15 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2563    (ลงวันที่ 15 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด    (ลงวันที่ 10 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก สำนักงาน    (ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา    (ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง    (ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง    (ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง    (ลงวันที่ 9 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าไนลอน โครงการอบรมการคัดแยกขยะ ณ.ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2563     (ลงวันที่ 3 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 8 สายจากลำนำ้กุดกงถึงหนองเลิง    (ลงวันที่ 3 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและนำ้ดื่มโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563    (ลงวันที่ 2 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2563    (ลงวันที่ 2 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2563   (ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกิจการประปา    (ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร ประจำปี 2563    (ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร    (ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก กองช่าง    (ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563) 

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)    (ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2563    (ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเยาวชนเครือข่ายขยะในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563    (ลงวันที่ 25 สิหาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ถังพลาสติก ตามโครงการเยาวชนเครือข่ายขยะในโรงเรียน ประจำปี 2563     (ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา ซื้อวัสดุ สมุด ปากกา ถุงผ้า ตามโครงการเยาวชนเครือข่ายขยะในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2563 

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านปอแดง หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนายนครไปสถานีประมงฯ     (ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสมัย พงษ์ซื่อ ถึงถนน คสล. เดิม    (ลงวันที่ 14 สิงหาคา 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนำ้ คสล. บ้านบากเรือ หมู่ที่9 จุกที่ 1 บริเวณสี่แยกบ้านนางคำ คำเวบุญ จุดที่2 บริเวณบ้านนายพรมมา จำปาอ่อน    (ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 9 จุด     (ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ที่11 สายจากวัดป่าหนองแคนไปบ้านนางสุพรรณ    (ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)    (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดอนเรือหมู่ที่ 3 สายจากหมู่บ้านไปวิทยาลัยเกษตรฯ    (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยางหมู่ 5 สายจากบ้านนางคำตันไปบ้านนายทองศรี    (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2563    (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 สายจากหน้าบ้านนายสุนาไปเชื่อมต่อรางระบายนำ้เดิม    (ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ประจำเดือน สิงหาคม 2563   (ลงวันที่ 04 สิงหาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านดอนผึ้ง ไปบ้านยางน้อย (ตอนที่ 1)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2563   (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสีประดับผ้า (สำนักปลัด)    (ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง   (ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรัยอากาศรถยนต์กู้ชีพ FR ทะเบียน กจ ๙๔๒๗ ยโสธร   (ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่7 สายบ้านโคกสะอาดไปบ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมและปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และจ้างรถไถลากจูง (โครงการกกำจัดวัชพืช รักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการกำจัดวัชพืช (รักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน) ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปอแดง หมู่ที่10 สายจากนานายประเสริฐไปนานายบุญมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 )

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมยูเอสที) ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย   (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้านปอแดง หมู่ที่2.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)่

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกบ้านดงยาง หมู่ 11 สายจากโนนไผ่ไปโนนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่าช้าง หมู่ที่6 สายจากหนองวายไปนานายสมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน กจ ๙๔๒๗ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองกุดบ้าน บ้านปอแดง หมู่ 2,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ 1,9 บ้านเหล่าฝ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  สำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านบากเรือ หมู่ 1,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ 1 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองกุดบ้าน บ้านปอแดง หมู่ 2 หมู่ 10 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดหลอกหนองทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านบากเรือ หมู่ ๑.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องนำ้ ห้องส้วม ศพด. บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 30 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1,3,7,9 บ้านบากเรือ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์     (ลงวันที่ 28 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ กิจการประปา (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งนำ้สถานีสูบนำ้บ้านดอนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 15 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (ลงวันที่ 15 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบท่อสูบนำ้ และท่าส่งจ่ายนำ้ประปา บ้านบากเรือ หมู่ที่ ๑ ๒ ๗ ๙ ตำบลบากเรือ   (ลงวันที่ 10 เมษายน 2563) 

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 8 เมษายน 2563)

     >> เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 8 เมษายน 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง ทะเบียน กค ๒๒๗ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 7 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 1 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 1 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก Hp ๑๒ A ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) 

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ โดยวอธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรรจุนำ้ยาเคมี นำ้ยาดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

    >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563)

      >> เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินบ้านดอนผึ้งม.4 สายจากสามแยกท่าวังเลิงไปสามง่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

     >> เรื่อง  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้านดอนเรือม.3 สายจากบ้านนางบุญช่วยไปบ้านนายแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย (นมกล่อง) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2563   (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. บ้านดอนผึ้ง ม.4 สายบ้านนางสมพงษ์ ไปบ้านนางสิริลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

     >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด ม.7 สายจากถนนสายคำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย ไปคอนำ้เต้า โดยเฉพาะวิธีเจาะจง  (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓   (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สำนักปลัดจำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ประจำปี 2563   (ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุกนำ้ ทะเบียน บน ๕๒๘๐ ยโสธร   (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

      >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พศ.๒๕๖๒)   (ลงวันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) 

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น(ผู้บริหาร/สามาชิก/พนักงานส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)

      >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำมาลัยพร้อมตกแต่งรถขบวนแห่ ตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

        >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

         >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านบากเรือ หมู่ที่1 จุดที่1 บริเวณสามแยกบ้านนายอนุสรณ์ พวงศรี จุดที่2 สามแยก บ้านนายบุญทัน เอาบุญ   (ลงวันที่ 20 มกราคม 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารด้านข้างโรงจอดรถ อบต.บากเรือ    (ลงวันที่ 20 มกราคม 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (ลงวันที่ 14 มกราคม 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องพ่นหมอกควัน)รหัส ๐๔๕-๕๗-๐๐๐๖ ๐๔๕-๕๗๐๐๐๗ ๐๔๕-๕๗๐๐๐๘  (ลงวันที่ 14 มกราคม 2563)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓   ๐๙/๐๑/๒๕๖๓

         >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับปถมศึกษาและปฐมวัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

         >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี ๒๕๖๓

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       >> เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

         >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกงสำนักงาน ป.ป.ช.

         >> เรื่อง กำหนดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒ 

         >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกนำ้อเนกประสงค์ ทะเบียน บน ๕๒๘0 ยโสธร และ ทะเบียน๘๑-๕๖๘๑

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง เปลี่ยนยางรถบรรทุกนำ้ ทะเบียน ๘๑-๕๖๘๑ ยโสธร

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษา และปฐมวัย เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

       >> เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

       >> เรื่อง ข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด

       >> เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของทางราชการที่จ่ายให้รถแต่ละคัน

         >> เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองช่าง)

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 

       >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มท่อระบายนำ้ คสล.ถนนเส้นบ้านดงยางหมู่ 5,11ไปบ้านแคนน้อย

       >> เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

       >> เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิง

       >> เรื่อง รายละเอียดละขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นพนักงานดับเพลิง

       >> เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ