นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     
   

            

  

 

 

 

  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาฯอบต. กำนันผู้ใหญบ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทเป็นผู้สุงวัยอย่างมีพลังได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างงดงาน  ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 29 เมษายน 256 ณ.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7  และ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ. บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สงบ สันติ สามัคคีระหว่างชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566

   เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 (7 วันอันตราย) เพื่อสงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และลดจำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินสัญจรไปมาของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566

  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาฯอบต. กำนันผู้ใหญบ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทเป็นผู้สุงวัยอย่างมีพลังได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างงดงาน  ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566

    เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน  2566  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ ที่มีแรงบันดาลใจ และเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอมหาชนะชัย นายศรี ศรีพุทธรินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ.วัดบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 28 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ได้ออกให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหมาแมวตามหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อให้สุนัขในเขตตำบลบากเรือทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน 3.ลดจำนวนสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคนเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้าน และให้ประชาชนเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และการออกให้บริการนอกสำนักงาน เช่น การรับชำระภาษี การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 11 หมู่บ้านภายในเขตตำบลบากเรือ ระหว่างวันที่ 20 - 28 มีนาคม พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม