นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     
   

            

  

 

 

 

   เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 (7 วันอันตราย) เพื่อสงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และลดจำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินสัญจรไปมาของประชาชน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ในวันที่ 29 เมษายน 256 ณ.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7  และ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ. บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ สงบ สันติ สามัคคีระหว่างชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566

   เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 (7 วันอันตราย) เพื่อสงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และลดจำนวนอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินสัญจรไปมาของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566

  เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปี 2566 นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาฯอบต. กำนันผู้ใหญบ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในเขตตำบล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงบทบาทเป็นผู้สุงวัยอย่างมีพลังได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างงดงาน  ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566

    เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน  2566  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ ที่มีแรงบันดาลใจ และเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง และสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอมหาชนะชัย นายศรี ศรีพุทธรินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ.วัดบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566

  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20 - 28 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ได้ออกให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหมาแมวตามหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อให้สุนัขในเขตตำบลบากเรือทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน 3.ลดจำนวนสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ 4.เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคนเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นหมู่บ้าน และให้ประชาชนเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และการออกให้บริการนอกสำนักงาน เช่น การรับชำระภาษี การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 11 หมู่บ้านภายในเขตตำบลบากเรือ ระหว่างวันที่ 20 - 28 มีนาคม พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม