นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

   เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วย นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายก นางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต. นายคำสอน เหล็กกล้า เลขานุการนายก พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช" ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

"วันปิยมหาราช"

   เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้  ณ ลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลานหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

อ่านเพิ่มเติม

"วันนวมินทรมหาราช"

   เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วย นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายก นางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต. นายคำสอน เหล็กกล้า เลขานุการนายก พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน"วันนวมินทรมหาราช" ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการ การลา สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้านหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอทรายมูลสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทรายมูล นายพิศุทธิ์ ครองยุติ มาให้ความรู้ความเข้าใจ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขัับขี่และผู้โดยสารได้มีความปลอดภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 80 คน   ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ความรู้การป้องกันโรค ความดัน เบาหวานไขมัน อัมพฤต อัมพาต โรคโควิด 2019 ฯลฯ และการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารโภชนาการของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย การฝึกนวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรจาก รพสต.บากเรือ นำทีมโดย คุณหมอวิลาวัณย์ มูลเกตุ และคุณหมอนายศริตวรรธน์ ศิรินิธิวรากุล โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ บ้านบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2566  ณ. พื้นที่สาธารณะทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9

อ่านเพิ่มเติม