นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ อบต.บากเรือ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ ริมถนนสายดอนผึ้ง - ยางน้อย ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567

   วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชนและชุมชนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติดที่เป็นบ่อนทำลายชาติและเยาวชน ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2567

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากถังขยะทั่วไปอีกทั้งยังส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตรับผิดชอบมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกๆเดือน ณ.บ้านท่าช้างหมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รวมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 หลังคาเรือน  

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

   วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567  ณ.หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2567  ณ. บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3  และ วันที่ 1 มิถุนายน 2567  ณ. บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างความสมานฉันท์ สงบ สันติ สามัคคีระหว่างชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม