"โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากพิบัติ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนโดยมุ่งเน้นคนในให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติ และสามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกนอกจะเข้าสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ณ.โรงเรียนบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร