กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        ข้อมูลพื้นฐาน

              0.1 โครงสร้าง

              0.2 ข้อมูลผู้บริหาร

              0.3 อำนาจหน้าที่

              0.4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

              0.5 ข้อมูลการติดต่อ

              0.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        การประชาสัมพันธ์

              0.7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                   - ข่าวกิจกรรม

                   - ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

        การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

              0.8 Q@A 

              0.9 Social Network

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

        การดำเนินงาน

             0.10 แผนดำเนินงานประจำปี 

             0.11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

             0.12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

       การปฏิบัติงาน

             0.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       การให้บริการ

             0.14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

             0.15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

             0.16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             0.17 E-Service 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             0.18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

             0.19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

             0.20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             0.21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             0.22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

             0.23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

             0.24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            0.25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            0.26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

            0.27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            0.28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            0.29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            0.30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            0.31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            0.32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                    - ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย facebook

                    - ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย twitter

                    - ผ่านระบบเว็บบอร์ดของเว็บไซต์

            0.33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                    - โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                    - การประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ศปถ.อบต.บากเรือ)

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            0.34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                   - สไลด์หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                  - ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

           0.35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                  - ข่าวกิจกรรม

                  - กิจกรรมเก็บขยะตกค้างหลังจากเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565

                  - โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2565

                  - โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ 2565

                  - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

                  - กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2565

                  - โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

           0.36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

           0.37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           0.38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       แผนป้องกันการทุจริต

           0.39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

           0.40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

           0.41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

            0.42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            0.43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน