วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นายจำรูญ สีลาลาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางสาวปาริชาติ ดำดี ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร            

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี 2566

  ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 1 - 5  มีนาคม 2566  ณ. บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอมหาชนะชัยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีไทย และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย   ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นายสุวนิช สมเพาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือทุกท่าน จึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี 2566 ขึ้น และได้ส่งการประกวดร่วมด้วย ดังนี้ 1.ประกวดมาลัย ประเภทมาลัยข้อ 2. ประกวดร้องเพลงชาย,หญิง 3. ประกวดส้มตำลีลา 4. ประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน ซึ่งการประกวดดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทมาลัยข้อ การประกวดนักร้องชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การประกวดส้มตำลีลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และการประกวดการทำอาหารพื้นบ้าน ได้รับรางวัลชมเชย   

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมยกระดับการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัด ให้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต สร้างระบบราชการให้ใสสะอาด ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต  ประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล และลงลายมือชื่อเพื่อรับนโยบายตามประกาศเจตนารมณ์  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยวิทยากร จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรมาให้ความรู้    

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ตามโครงการ“Big Cleaning Day”

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ตามโครงการ“Big Cleaning Day”ณ.ถนนสายหลักดอนผึ้ง - ยางน้อย โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ตัดหญ้าริมถนน และรดน้ำต้นไม้ เพื่อความสะอาดสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม

ด่านตรวจชุมชน ณ.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดงยาง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางชิดหทัย อ่อนสนิท นายวิรัตน์ ยอดขำ รองนายก อบต. นายคำสอนเหล็กกล้า เลขานุการนายก อบต. นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบต.บากเรือ ได้ดำเนินการตั้งด่านชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งและลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใชัรถใช้ถนน ตามนโยบายจังหวัดยโสธร 50 ปีศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  นางชิดหทัย อ่อนสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกิจกรรมโครงการ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ณ. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

อ่านเพิ่มเติม