นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

การจัดการองค์ความรู้
องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

          การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น "องค์การแห่งการเรียนรู้"  โดยาศัยกระบวนการ "การจัดการความรู้"  ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์ 30 โดยในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ดังนี้

          1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
          ได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

          2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้น

          3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการ
          จัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน
          ความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ

          4. ปรับกฏระเบียบ และกฏหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          การจัดการความรู้ในองค์การ 31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ

 (1) การจัดการความรู้ในองค์การ
 (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
 (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
 และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของ
สังคมแห่งการเรียนรู้  ดังที่  พระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน


ความหมายการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล

            1. หลักธรรมาภิบาล
             2. คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดี
             3. การมีหัวใจบริการ
             4. วิธีสร้างแรงจูงใจในการทงานที่ได้ผลมากกว่า "เงิน"

แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้
แก่พนักงานส่วนตำบล


           1. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี
            2. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            3. การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
            4. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            5. พรบ.ความคุมอาคาร  พ.ศ.2522   

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

            1. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557)
            2. แผนพัฒนาตำบลสามปี
            3. แผนบรรเทาสาธารณภัย  อบต.บากเรือ

องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร

           1. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542
            2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
            3. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
            4. พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการ การลา สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ กฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้านหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอทรายมูลสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทรายมูล นายพิศุทธิ์ ครองยุติ มาให้ความรู้ความเข้าใจ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขัับขี่และผู้โดยสารได้มีความปลอดภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด จำนวน 80 คน   ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ความรู้การป้องกันโรค ความดัน เบาหวานไขมัน อัมพฤต อัมพาต โรคโควิด 2019 ฯลฯ และการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารโภชนาการของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย การฝึกนวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรจาก รพสต.บากเรือ นำทีมโดย คุณหมอวิลาวัณย์ มูลเกตุ และคุณหมอนายศริตวรรธน์ ศิรินิธิวรากุล โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ บ้านบากเรือ  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566

   วันที่ 15 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2566  ณ. พื้นที่สาธารณะทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ร่วมกับอำเภอมหาชนะชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย 

อ่านเพิ่มเติม

การประชุม,ประชาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติอบต.บากเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับ สมาชิกสภาฯอบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนจากภาคประชาชนใขเขตตำบลบากเรือ ร่วมประชุม/ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม